Eventariat

Eventariat Jakub Sieprawski

ul. Orlińskiego 3c/123
31-878 Kraków
NIP 676 235 54 08

Jakub Sieprawski

501 499 960

jakub@eventariat.pl

Obowiązek informacyjny

W związku ze zmianą przepisów dotyczących ochrony danych osobowych i rozpoczęciem stosowania od dnia 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) „RODO” informujemy, że:
 1. Administratorem danych osobowych jest Eventariat Jakub Sieprawski, z siedzibą: 31-878, ul. Orlińskiego 3c/123 – zwana dalej Firmą.
 2. Dane kontaktowe Firmy – adres e-mail: biuro@eventariat.pl
 3. Firma przetwarza dane osobowe w celach:
  • świadczenia usług oferowanych przez Firmę - podstawą prawną przetwarzania danych jest wykonanie umowy (art. 6 ust. 1 lit. b RODO),
  • marketingowych – podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – marketing własnych produktów i usług (art. 6 ust. 1 lit. f RODO),
  • rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń - podstawą prawną przetwarzania danych jest prawnie uzasadniony interes Firmy – (art. 6 ust. 1 lit. f RODO).
 4. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne w celu zawarcia umowy z Firmą i jej realizacji, w tym także uprawnień z tytułu rękojmi/gwarancji, rozpatrzenia reklamacji, dochodzenia i obrony w razie zaistnienia wzajemnych roszczeń.
 5. Dane osobowe przetwarzane będą przez okres niezbędny dla wykonania umowy, a po tym okresie dla celów i przez czas oraz w zakresie wymaganym przez przepisy prawa lub dla zabezpieczenia ewentualnych roszczeń, lub do czasu cofnięcia udzielonej zgody.
 6. Odbiorcami danych osobowych będą:
  • podmioty dostarczające i wspierające systemy teleinformatyczne Firmy w celu obsługi stron internetowych oraz podmioty świadczące usługi związane z bieżącą działalnością Firmy,
  • podmioty świadczące usługi dostawy produktów,
  • podmioty świadczące na rzecz Administratora usługi doradcze, konsultacyjne, audytowe lub pomoc prawną, podatkową, rachunkową,
  • organy publiczne, instytucje uprawnione do żądania dostępu lub otrzymania danych osobowych na podstawie przepisów prawa.
 7. Każdej osobie, w zakresie wynikającym z przepisów prawa, przysługuje prawo do dostępu do swoich danych oraz ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, prawo wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, a także prawo cofnięcia udzielonej zgody w dowolnym momencie. Cofnięcie zgody nie ma wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
 8. W przypadku wątpliwości związanych z przetwarzaniem danych osobowych każda osoba może zwrócić się do Firmy z prośbą o udzielenie informacji za pomocą poczty elektronicznej biuro@eventariat.pl. Niezależnie od powyższego każdemu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego - Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
?>